Algemene voorwaarden

Lees hier onze algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BELEVENIS IN HUIS KVK ROTTERDAM NR. 27364567

Artikel 1 Algemene bepalingen

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op Belevenis in Huis gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen “opdrachtnemer”, inge­schreven bij de Kamer van Koophan­del Rotterdam onder dos­siernummer 27364567.
 2. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van werk­zaamheden of het leveren van zaken of opdrachtnemer verzoekt een offerte uit te brengen.

Artikel 2 Offerte

 1. Alle offertes waar door een opdrachtgever om is verzocht en door opdrachtnemer is toegezonden vinden plaats met de toepasse­lijk­heid van deze algemene voor­waarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot ­standgeko­men overeenkomst.
 2. Alle offertes zijn gebaseerd op de wettelijke regelingen be­treffende belastingen en sociale lasten en tarieven van lonen en grondstoffen zoals deze gelden op de dag van de aanbieding.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd verhogingen van tarieven zoals genoemd in het voorgaand lid en opgekomen na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de dienstverlening of levering aan de op­drachtgever in rekening te brengen. De verhogingen worden naast de overeengekomen prijs en/of tarieven vermeld in de offerte of overeenkomst extra bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. Na het verlopen van deze termijn is opdrachtnemer vrij een aanvaarding van de opdrachtgever niet te accepteren.
 5. De overeenkomst komt tot stand als de acceptatie van het aanbod opdrachtnemer heeft bereikt. Acceptatie van het aanbod brengt met zich mee dat de opdrachtgever zich verenigt met de toepasselijk­verkla­ring van deze algemene voorwaarden en afstand doet van de toepasselijk­ver­klaring van zijn eigen (inkoop)voorwaarden.
 6. Als in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzich­te van de offerte worden aangebracht komt de overeenkomst tot stand als opdrachtnemer aan de opdrachtgever bericht heeft met deze wijzi­gingen akkoord te gaan.
 7. Als de opdrachtgever de offerte van opdrachtnemer niet binnen 30 dagen heeft aanvaard is deze verplicht op eerste verzoek van opdrachtnemer de bij de offerte behorende (concept)rapportages, ontwer­pen, monsters en modellen franco aan opdrachtnemer retour te zenden. Als de opdrachtgever deze zaken niet retour zendt is opdrachtnemer ge­rech­tigd de kosten die samenhangen met de offertes en het toe­zenden en fabriceren van de zaken bij de opdrachtgever in rekening te bren­gen.

Artikel 3 Overeenkomsten voor bepaalde tijd

 1. Overeenkomsten waarbij opdrachtgever zich verbindt voor een bepaalde tijd om de producten te laten produceren door opdrachtnemer zijn niet tussentijds opzegbaar. De voorwaarden van de overeenkomst zijn genoemd in de offerte en algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
 2. De prijzen die zijn overeengekomen als bedoeld in dit artikel kunnen tussentijds verhoogd worden met de prijzen van lonen en wettelijke regelingen gebaseerde belas­tingen en/of verhogingen en/of premies.

Artikel 4 Prijs

 1. De overeengekomen prijs is exclusief de kosten van transport en de afleveringskosten die samenhangen met het ter plaatse aan de op­drachtgever afleveren van de zaken tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 2. Opdrachtnemer is bevoegd 20% aanbetaling van de offertewaarde van het project vooraf aan de opdrachtgever te factureren tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 3. Als de opdrachtgever de gegevens die nodig zijn voor het uit­voe­ren van de opdracht of niet de overeengekomen of door de op­drachtnemer aangegeven maatregelen uitvoert of niet deugde­lijk en tijdig aanlevert dan is opdracht­nemer bevoegd de over­eengekomen prijs te verhogen.
 4. Als een opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is opdrachtnemer hier niet toe ver­plicht en kan zij de opdracht annuleren (zie artikel annule­ring). Als opdrachtnemer de gewijzigde opdracht wenst uit te voeren en de opdracht niet annuleert is de op­drachtge­ver verplicht aan opdrachtnemer door haar reeds gemaakte kosten, ook indien deze voor de uitvoering van de op­dracht in haar definitieve vorm node­loos zouden zijn gemaakt, te vergoeden en de kosten die met de wijzi­gingen samenhangen te vergoeden.
 5. De opdrachtgever is verplicht binnen 14 dagen tot betaling van de facturen over te gaan. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in minde­ring te brengen.
 6. Als de opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichtin­gen voldoet is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijke kosten en rente verschuldigd. De buitengerech­telijke kosten worden gefixeerd op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 200,–.
 7. De opdrachtgever is ten alle tijde en ongeacht de overeengeko­men betalingscondities verplicht op het eerste verzoek van op­drachtnemer zekerheid te stellen of een contante betaling te voldoen. De zeker­heid of de contante betaling zal zodanig moeten zijn dat deze gelijk is aan de vordering vermeerderd met vervallen rente en kosten.
 8. Zolang de opdrachtgever niet de volledige koopsom met eventue­le bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft ge­steld behoudt opdrachtnemer zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de opdrachtgever over zodra de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.

Artikel 5. Levering

 1. Tenzij anders is overeengekomen is de aflevering van de zaken ter plaatse waar opdrachtnemer zijn bedrijf uitoefent. Vervoer van de afgeleverde zaak geschiedt voor rekening van de op­drachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;
 2. De opdrachtgever draagt het risico over de zaken vanaf het moment van inla­den voor trans­port bij opdrachtne­mer ter plaatse. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van tele­foonnet en elke daarmee vergelijkbare verzen­ding met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van opdrachtnemer door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in goede staat ver­keerden tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ont­vangst­bewijs blijkt;
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 is de opdrachtgever daar­naast verplicht de door opdrachtnemer geleverde zaken direct na aflevering te controleren en te onder­zoeken of de opdrachtgever de overeen­komst correct is nagekomen. Reclame door de opdrachtgever dient schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te worden kenbaar. Als de opdrachtgever binnen twee dagen na afleve­ring opdrachtnemer niet schriftelijk heeft bericht dat opdrachtnemer de overeen­komst niet correct is nagekomen dan vervallen de rechten van reclame van de opdrachtgever.
 4. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer te leveren zaken.
 5. Als een opdrachtgever verlangt dat een deel van de werkzaamhe­den wordt uitgevoerd -door haar aangegeven- derden, is opdracht­ne­mer jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie door deze derden.
 6. Indien er twijfel bij opdrachtnemer bestaat over de betalingscapaciteit van de opdrachtgever is opdrachtne­mer bevoegd de bezor­ging van goederen uit te stellen totdat de opdrachtgever zekerheid voor betaling heeft gesteld. De opdrachtgever is aansprakelijk voor door opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
 7. Als opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever de verzending uitstelt zullen de goederen in eigendom blijven van opdrachtnemer. Het risico gaat vanaf dat moment over op de opdrachtgever.
 8. Als blijkt dat opdrachtnemer de overeenkomst niet deugdelijk is nagekomen dient zij een redelijke termijn te worden geboden om de overeenkomst alsnog na te komen.
 9. Opdrachtnemer heeft in ieder geval deugdelijk gepresteerd als de opdrachtge­ver de geleverde zaken in gebruik heeft genomen of heeft bewerkt. Voorts is de nakoming deugdelijk als de opdrachtge­ver de zaken aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft doen nemen om heeft doen bewerken;

Artikel 6. Termijn van de levering

 1. Levertijden/termijnen van uitvoering worden door opdrachtnemer bij benadering opgegeven. Als een vaste levertijd/termijn van uitvoering is overeengeko­men is opdrachtnemer na het verlopen van deze termijn niet ter­stond in verzuim. Na ingebrekestel­ling met daarin opgenomen de rede­lijke termijn zal opdrachtnemer pas in verzuim zijn.
 2. De overeengekomen uiterste termijn van levering/uitvoering van werkzaamheden vervalt als de opdrachtgever de door opdrachtnemer verzochte maatregelen/werkzaamheden niet of niet tijdig uitvoert of de beno­digde zaken voor de opdracht niet, te laat, ondeugdelijk of extra bewer­kelijk heeft aangele­verd. Dit is slech­ts anders als de geringe betekenis van de wijzi­gingen of het geringe oponthoud opdrachtne­mer in rede­lijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvan­kelijk door hem overeen­geko­men aflever­ter­mijn/termijn van uitvoering van de werkzaamheden.
 3. In geen geval zal de opdrachtgever, die een opdracht of project heeft gewijzigd enige prijsreductie of schade­vergoeding kunnen vorderen op grond van het feit dat deze wijzi­ging niet volledig of tijdig is gerea­liseerd.

Artikel 7. Annulering en ontbinding

 1. Als de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtin­gen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de voor opdrachtnemer geleden scha­de, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van de ingebrekestelling.
 2. Als een opdrachtgever wijzigingen wenst in de uitvoering van een verstrekt project of opdracht is opdrachtnemer hier niet toe verplicht. Opdrachtnemer heeft alsdan de bevoegdheid de opdracht te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de voor opdrachtnemer geleden scha­de, onder meer bestaande uit winst­der­ving, transportkosten en kosten van de ingebrekestelling.
 3. Als de opdrachtgever de overeenkomst annuleert voordat op­drachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen dient de opdrachtgever de bij opdrachtnemer ontstane schade te ver­goeden. Onder deze schade wordt in ieder geval verstaan de door opdrachtnemer geleden verliezen en gederfde winst vermeerderd met de kosten die opdrachtnemer ter voorbereiding heeft gemaakt, waaron­der die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materia­len, ingeroe­pen diensten en opslag.
 4. Onverminderd hetgeen vermeld in lid 1, lid 2 en lid 3 van dit artikel is de opdrachtgever in geval van ontbinding in ieder geval 50% van het voor de opdracht overeengekomen bedrag aan opdrachtne­mer ver­schuldigd. Voorzover de in lid 1, lid 2 en lid 3 genoemde kosten en schade hoger zijn dan 50% zullen deze kosten en schade aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrecht

 1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens de Auteurswet 1912 of anderszins op intellectuele eigendomsrecht betrekking hebbende regelgeving geldend kunnen maken. De opdrachtgever garan­deert opdrachtnemer dat door het nakomen van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens au­teurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van industrieel eigendom dan wel het recht m.b.t. onrechtmatige daad.
 2. Als ten aanzien van de juistheid van de door derden gepreten­deerde rechten als bedoel in lid 1 bij opdrachtnemer twijfel ontstaat is opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van de overeen­komst op te schorten totdat zekerheid is verkregen dat opdrachtne­mer door nakomen van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Opdrachtnemer blijft, tenzij anders is overeengekomen recht­hebbende op het auteursrecht van de door hem bij nakoming van de overeen­komst vervaardigde werken.
 3. De door opdrachtnemer geleverde zaken mogen niet zonder schrif­te­lijke toestemming van opdrachtnemer in het kader van enig pro­duc­tie­proces worden verveelvoudigd.
 4. De opdrachtgever krijgt na levering door de leverancier het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door de leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Dit bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van nor­maal gebruik gedurende de overeenkomst van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaak in het kader van enig productieproces.
 5. In lid 1 en lid 2 overgenomen rechten voor vrijstelling van opdrachtgever op auteursrecht komt in deze te vervallen indien de opdrachtgever een replica laat produceren door opdrachtgever. De verantwoordelijkheid van het auteursrecht is in deze voor opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer behoud zich het recht om geleverde producten aan opdrachtnemer voor promotionele doeleinde te gebruiken en in de het assortiment op te nemen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Afwijkingen in de specificaties van de door opdrachtnemer gelever­de zaken en/of geleverde conceptrapportages die van geringe betekenis zijn kunnen geen reden zijn tot ontbinding van de over­eenkomst of schadevergoeding.
 2. Afwijkingen worden bepaald aan de hand van een representatieve steekproef. Als de afwijkingen een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de zaak hebben worden zij aangemerkt als afwij­king van geringe betekenis.
 3. Voorzover afwijkingen aanwezig zijn die gebruikelijk zijn in de branche wordt geacht dat opdrachtnemer de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, verminderde goodwill of anderszins gevolgschade die ontstaan is bij de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprake­lijk voor schade door opdrachtgever die ontstaat omdat opdrachtnemer door opdrachtgever aangegeven maatregelen en/of aanwijzingen niet of niet juist uitvoert.
 5. Adviezen die door opdrachtnemer worden verstrekt zijn inspan­nings­verbintenissen en geen resultaatsverbinte­nissen. Opdrachtnemer is met betrekking tot verstrekte adviezen derhalve niet aansprakelijk als geen resultaat wordt bereikt.
 6. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit hoofde van deze over­een­komst is in ieder geval beperkt tot een bedrag naar maat­staven van redelijk­heid en billijkheid in verhouding staat tot de over­eenge­komen prijs en zal in ieder geval niet meer bedragen dat het door opdrachtnemer gefactureerde bedrag.

Artikel 10. Geschillen

 1. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dan wel van nadere tussen hen gesloten overeenkomsten zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Rotterdam. Voorzover afwij­king bij overeenkomst niet is toegestaan zal de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen.
 2. Op deze overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is het Nederlands recht van toepassing.

Shopping Cart (0)

Winkelwagen